Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Biblioteka: Mountain Area Research and Management: Integrated Approaches

Przez stulecia użytkowanie rolnicze odcisnęło poważne piętno na krajobrazach wyżyn i gór, tworząc zarazem krajobrazy otwarte a jednocześnie o silnie zaznaczonym zróżnicowaniu struktury. Jednocześnie taki rodzaj użytkowania przyczynił się do zachowania bioróżnorodności i utrzymania w dobrej kondycji krajobrazu rolniczego.

Niestety silnie zaznaczające się ostatnich czasach procesy koncentracji, zmniejszania intensywności użytkowania lub nawet opuszczania gruntów mają znaczący wpływ na bioróżnorodność terenów górskich a w szczególności na utratę wysoko wyspecjalizowanych gatunków krajobrazów otwartych.

Jednocześnie porzucenia terenów rolniczych sprzyjają powstawaniu nowych kierunków sukcesji i prowadzą do procesu renaturyzacji krajobrazu górskiego a w wielu wypadkach sprzyjają reintrodukcji dużych drapieżników.

Mając na uwadze wielorakie i złożone czynniki oddziałujące na krajobraz górski autorzy opisywanej książki sugerują interdyscyplinarne, wielowymiarowe podejście do gospodarowania krajobrazem górskim.

Martin F. Price, Mountain Area Research and Management: Integrated Approaches, Earthscan Publications, 2016r. 

Post Tagged with, ,
Bear