Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Biblioteka: Mountain Risks: From Prediction to Management and Governance (Advances in Natural and Technological Hazards Research)

 

mountain-risksKsiążka ukazuje wielowątkowe podejście do dynamicznie rozwijającej się dziedziny zintegrowanych ocen ryzyka w obszarach górskich. Wszystkie główne aspekty od oceny zagrożeń i ryzyk po zarządzanie ryzykiem i szeroko pojęte zarządzanie terenem są ilustrowane za pomocą zróżnicowanych studiów przypadku.

Pierwsza część książki skupia się na nowych technikach oceny ryzyka różnych rodzajów ruchów masowych. Przedstawiono aktualny stan technik charakterystyki morfologicznej i monitoringu przemieszczeń. Postęp technik komputerowych został omówiony w kontekście systemu procesów i w celu kwantyfikacji ryzyka szybkich i wolnych osunięć.

 

W drugiej części omówiono wpływ zagrożeń naturalnych na społeczności lokalne. W tej części zdefiniowano metodologię oceny podatności poszczególnych elementów systemu. Dyskutuje się także użyteczność modeli odpływu w ocenie ryzyka wystąpienia gwałtownych ruchów masowych.

 

Trzecia część książki skupia się na reakcjach społeczności na problem zagrożeń i ryzyk. Podkreśla się wiodącą rolę planowania przestrzennego, systemów wczesnego ostrzegania i planów zarządzania ryzykiem. Kładziony jest szczególny nacisk na edukację społeczności lokalnych.

 

W kontekście krajobrazotwórczej roli pasterstwa w Karpatach trudno nie zauważyć roli jaką może odegrać niezrównoważona gospodarka pasterska. Polskie praktyki przywracania gospodarki pasterskiej mogą służyć za przykład gospodarki zrównoważonej, dbając jednocześnie o zachowanie bioróżnorodności, przy monitorowanym niewielkim oddziaływaniu na morfologię terenu.

Książka ukazała się 18 września 2016 nakładem wydawnictwa Springer.

Bear