Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Biblioteka: Towards Sustainable Livelihoods and Ecosystems in Mountain Regions (Environmental Science and Engineering)

towards-sustainable-livelihoodsFragmenty wstępu: Zrównoważone gospodarowanie i ochrona ekosystemów to palące problemy o dalekosiężnych skutkach, szczególnie w obliczu wysokiego przyrostu naturalnego, spadku plonów oraz wyczerpywania się różnorodności biologicznej. Górskie regiony świata dotyka bieda, spadek bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienie. Ponadto gwałtowny rozrost populacji i bardzo wolne tempo rozwoju spowodowały wymuszone ubóstwo.

 

Tradycyjnie społeczności górskie uprawiają rośliny alimentacyjne na własne potrzeby i niestety nie są w stanie wyprodukować nadwyżek zapewniających spokojny byt. Himalaje są jednymi z najbardziej bioróżnorodnych miejsc na Ziemi, a zasoby takie jak ziemia, woda, lasy są łatwo dostępne. Warunki geo – środowiskowe pozwalają społecznościom lokalnym na prowadzenie zrównoważonego gospodarowania dzięki turystyce ekologicznej, ujarzmieniu zasobów wodnych i zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów leśnych.

 

Zróżnicowane typy gospodarki rolnej i leśnej pozwalają na zapewnienie źródeł dochodu i oraz wykluczenie ubóstwa, a także na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Niniejsza książka zawiera studia przypadku prezentujące stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju w tak zróżnicowanym górskim środowisku.

Bear