Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

Cold and Mountain Region Hydrological Systems Under Climate Change: Towards Improved Projections

mountain-regions-hydrological-systems25 artykułów prezentuje rezultaty najnowszych badań – zarówno eksperymentalnych jak i wyników modeli komputerowych: zlewni, pokrywy śnieżnej, wiecznej zmarzliny, lodowców i ekosystemów regionów zimnych, zlokalizowanych w różnych warunkach fizjograficznych i klimatycznych. Prezentowane są obszary od tundry syberyjskiej po Andy.

 

Całościowo stadium odsłania: mechanizmy fizyczne, które kontrolują odpowiedź hydrologiczną geosystemu na zmianę klimatu, biorąc pod uwagę źródła odchyleń oraz źródła niepewności w celu lepszej prognozy zmian geosystemu w różnych warunkach geograficznych i skalach czasowych.

 

Książka składa się z 3 części: 1. Górskie systemy hydrologiczne, 2. Niziny w regionach zimnych, 3. Zmiany w ekosystemach i kriosystemach.

 

Międzynarodowa Asociacja Nauk Hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zrzeszeń promujących badania I praktykę hydrologiczną.

Bear