Podhale: 608 120 268

Beskidy: 664 928 587

O Projekcie

„Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” to przedsięwzięcie mające na celu ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat zgodnie z zapisami Konwencji Karpackiej. Projekt jest finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Przedsięwzięcie, zaplanowane na lata 2012-2015, realizowane jest w polskiej części Karpat, na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. W jego ramach przewidziany jest szereg działań służących ochronie różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu.

 

Opracowana zostanie baza danych dotyczących potencjału dla gospodarki szałaśniczej, uwzględniająca stan siedlisk przyrodniczych, a na wybranych halach  prowadzony będzie ekstensywny wypas owiec. Część działań ukierunkowana jest na promocję tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Nie zabraknie spotkań i szkoleń skierowanych do mieszkańców regionu oraz inwestycji infrastrukturalnych w postaci elementów małej architektury pasterskiej (np. kolyby, bacówki, żłoby).

 

Niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego tego obszaru ma także właściwy sposób prowadzenia działalności turystycznej. Z tego też względu, wśród działań Projektu zaplanowano opracowanie strategii rozwoju zrównoważonej turystyki (dla części Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego).

 

Organizacje realizujące Projekt stawiają sobie także za zadanie stworzenie koalicji społeczności lokalnych, władz publicznych, organizacji pozarządowych i instytucji ochrony przyrody na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej. Zaplanowany jest szereg spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli tych środowisk.

 

W ramach projektu powstanie portal „Informatorium karpackie” przeznaczony do gromadzenia danych i komunikacji. Na portalu znajdą się informacje dotyczące zagadnień przyrodniczych, kulturowych, turystycznych, społeczno-gospodarczych dostosowane do różnych grup odbiorców.

 

Projekt „Karpaty łączą” realizowany jest przez: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (lider projektu), Stowarzyszenie Ekopsychologia (Kraków), Regionalne Centrum Ekologiczne (Warszawa), Tatrzańsko-Beskidzka Spółdzielnia „Gazdowie” (Leśnica), „Beskid Zielony” Lokalna Organizacja Turystyczna (Gorlice). Partnerem przedsięwzięcia jest także Wydział Geografii Uniwersytetu w Genewie. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Główny Konserwator Przyrody, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Bear